G-car »

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

(dále jen „Pravidla“)
společnosti
G-car s.r.o.

1. POŘADATEL

 1. Pořadatelem soutěže je společnost G-car s.r.o. s.r.o., IČO 28082940, se sídlem Poříčí 851, 373 82 Boršov nad Vltavou, zapsána pod spisovou značkou C 16225, Krajský soud v Českých Budějovicích. (dále jen „Pořadatel“).

2. SOUTĚŽ

 1. Soutěží se pro účely těchto Pravidel rozumí soutěž s názvem „Soutěž o Kurz smyku na Polygonu Hradec Králové“ organizovaná Pořadatelem (dále jen „Soutěž“).

 2. Soutěž trvá v období od 9. 7. 2022 (včetně) do 9. 7. 2022 (včetně).

3. PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba, která splňuje veškeré následující podmínky (dále jen „Soutěžící“):

 2. nejpozději v den zapojení se do Soutěže dosáhla věku 15 (PATNÁCTI) let, [přičemž je-li mladší 18 (osmnácti) let, získala předchozí písemný souhlas svého zákonného zástupce podle pravidel stanovených právním řádem, a to alespoň v rozsahu takového souhlasu s její účastí v Soutěži]

 3. má doručovací adresu na území České nebo Slovenské republiky;
  není ke dni svého zapojení se do Soutěže způsobem dle těchto Pravidel v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k Pořadateli a/nebo osobou těmto osobám blízkou ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

  3.1.    Z účasti v Soutěži může být rozhodnutím Pořadatele vyloučen Soutěžící, který v souvislosti se svou účastí v Soutěži:

  3.2.    jakýmkoli způsobem poškozuje Pořadatele či třetí osoby a/nebo porušuje či ohrožuje práva a právem chráněné zájmy Pořadatele či třetích osob; a/nebo

  3.3.    jedná v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy a/nebo porušuje, obchází nebo zneužívá tato Pravidla.

4. ÚČAST V SOUTĚŽI

 1. Soutěžící se do Soutěže může zapojit prostřednictvím sociální sítě Instagram a na místě konání akce – tj. Piletická 529, Věkoše, 503 41 Hradec Králové

 2. Soutěžící se může v rámci Soutěže účastnit pouze jedenkrát prostřednictvím jednoho konkrétního instagramového účtu.

 3. Svým zapojením do Soutěže Soutěžící potvrzuje znalost těchto Pravidel, bezvýhradně souhlasí s jejich zněním, podrobuje se jim a zavazuje se je respektovat.

5. ZPŮSOB SOUTĚŽENÍ

 1. Vyfoťte se u stánku G-car tak, aby bylo vidět logo firmy

 2. Nahrajte fotku na svůj instagramový profil s hashtagem #gcarkaradays

 3. Sledujte profil společnosti @gcar_sro

6. VÝHRA A ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ

 1. Výhra v soutěži je Kurz smyku pořádaná polygonem v Hradci Králové formou dárkového voucheru s platností 12 měsíců ode dne vyhlášení soutěže.

 2. Termín konání kurzu si vybere výherce dle vlastního uvážení.

 3. Výherce Soutěže bude určen podle našeho uvážení.

 4. Pořadatel výherce Soutěže určí dle podmínek těchto Pravidel a vyhlásí dne 11.7. na svém instagramovém profilu prostřednictvím veřejného příspěvku.

 5. Výherci Soutěže jsou povinni kontaktovat Pořadatele na základě výzvy dle předešlého těchto Pravidel nejpozději do pěti (5) pracovních dnů.

 6. Pokud Výherce Pořadateli nepošle kontaktní údaje pro zaslání výhry do stanovené lhůty od výzvy Pořadatele nebo se Pořadateli nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

 7. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích nebo jiných hodnotách. Soutěžící ani výherci rovněž nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele.

 8. Výherce bere na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.

7. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit, ukončit či jednostranně změnit či doplnit tato Pravidla, a to i bez udání důvodu s účinností od okamžiku zveřejnění nového znění pravidel Soutěže.

 2. Pořadatel Soutěže je oprávněn dále libovolně využívat zaslané informace (komentáře).

 3. Pořadatel nenese jakákoliv rizika a závazky související s užitím výhry poskytnuté třetí stranou. Výherce může své případné nároky z titulu odpovědnosti za vady uplatňovat přímo u výrobce uvedeného případně v záručních podmínkách.

 4. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, nebo s jejich dostupností pro Soutěžící, ani za poškození a škodu na zařízení Soutěžících či dalších osob v souvislosti s jejich účastí v Soutěži či se získáním podkladů v rámci Soutěže.

 5. O případných námitkách či reklamacích podaných Soutěžícími v souvislosti se Soutěží rozhoduje Pořadatel. Námitky či reklamace jsou Soutěžící oprávněni zaslat na e-mail Pořadatele, a to nejpozději do tří (3) kalendářních dnů ode dne zveřejnění výherců Soutěže. V uvedené lhůtě musí být námitka či reklamace Pořadateli doručena. K opožděně podaným námitkám či reklamacím se nepřihlíží. Pořadatel rozhodne o námitce či reklamaci do deseti (10) dnů od jejího doručení Pořadateli a informuje Soutěžící o svém rozhodnutí stejným způsobem, jakým obdržel námitku či reklamaci. Rozhodnutí Pořadatele o námitce či reklamaci je konečné.

 6. Pořadatel je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání Soutěže kontrolovat splnění všech podmínek pro účast Soutěžícího v Soutěži.

 7. Pořadatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže Soutěžící, kteří se do Soutěže zapojili a jejich účast:

  7.1.    neodpovídá zadanému tématu Soutěže;

  7.2.    neodpovídá požadavkům stanoveným Pravidlům (s výjimkou těch, které mají podle výslovné dikce těchto Pravidel pouze doporučující povahu);

  7.2.1.    je obsahově nevhodný, či z jakýchkoliv jiných rozumných důvodů dle rozhodnutí Pořadatele;

  7.2.2.    obsahuje prvky násilí či pornografické prvky, či je jiným způsobem v rozporu s dobrými mravy anebo obecně závaznými právními předpisy;

  7.2.3.    je způsobilý poškodit dobré jméno, obchodní firmu, ochrannou známku Pořadatele nebo třetí osoby; nebo

  7.2.4.    je jinak v rozporu s těmito Pravidly.

 8. V případě, že se Soutěže zúčastní osoba, která nesplní veškeré požadavky na Soutěžícího anebo se Soutěžící zúčastní Soutěže s Návrhem, který je Pořadatel oprávněn ze Soutěže vyřadit, a v Soutěži vyhraje, resp. splní podmínky pro získání výhry v souladu s těmito Pravidly, výhra jí/jemu nebude přiznána ani odevzdána, a to bez jakékoliv náhrady takové osobě. V takovém případě platí, že výhru získává další Soutěžící vylosovaný v Soutěži, který vždy splňuje veškeré podmínky stanovené těmito Pravidly a jehož Návrh je plně v souladu s těmito Pravidly. Případně se postup určení výherce opakuje až do doby určení výherce, který splňuje a současně jehož Návrh veškeré podmínky dle těchto Pravidel.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Soutěžící svým zapojením do Soutěže souhlasí s tím, že v případě jeho výhry Pořadatel zveřejní jeho jméno a příjmení, případně přezdívku a odkaz na jeho účet na sociální síti ve spojení s informací o výhře, kterou Soutěžící získal.

 2. Pořadatel Soutěže je současně správcem osobních údajů Soutěžících, kteří se zapojí do Soutěže a za tímto účelem poskytnou své osobní údaje, které jsou pro účast v Soutěži nezbytné.

 3. Pořadatel jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Soutěžících za účelem realizace a vyhodnocení Soutěže, předání výher výhercům, a splnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů.

 4. Osobní údaje Soutěžících zpracovává Pořadatel v rozsahu, ve kterém mu byly pro účely realizace Soutěže poskytnuty. Zpracovává tedy zejména jméno, příjmení a e-mailovou adresu Soutěžících, případně sdělenou přezdívku na sociální síti FACEBOOK či INSTAGRAM, odkaz na jejich účet na sociální síti, a sdělenou doručovací adresu.

 5. V souvislosti se zpracováváním osobních údajů mají Soutěžící právo zejména:

  5.1.    odvolat souhlas v případě, že je pro zpracování osobních údajů právním základem; a

  5.2.    vznést námitku proti zpracování osobních údajů tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů oprávněný zájem Pořadatele či třetí strany; a

  5.3.    na přístup, tedy právo získat potvrzení o tom, zda a jaké osobní údaje Pořadatel o Soutěžícím zpracovává, včetně práva na kopie osobních údajů, které zpracovává; a

  5.4.    na opravu a doplnění zpracovávaných osobních údajů, pokud Soutěžící zjistí, že jsou Pořadatelem zpracovávané osobní údaje nepřesné nebo neúplné; a

  5.5.    na výmaz v některých případech, tedy právo oslovit Pořadatele s žádostí o vymazání jeho osobních údajů, které zpracovává. Toto právo Soutěžícímu nenáleží v případě, že je zpracování osobních údajů Soutěžícího nezbytné; a

  5.6.    na omezení zpracování v některých případech, např. v případě, kdy Soutěžící zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo potřebu Pořadatele zpracovávat osobní údaje Soutěžícího, má Soutěžící právo požádat Pořadatele o omezení zpracování jeho osobních údajů.

  5.7.    Práva a stížnosti týkající se zpracování osobních údajů může Soutěžící uplatnit u Pořadatele prostřednictvím emailové adresy: podpora@g-car.cz

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Soutěž pořádaná Pořadatelem není žádným způsobem organizována, podporována, sponzorována, spravována, spojena s, ani přidružena k sociální síti FACEBOOK ani jejímu provozovateli, a provozovatel této sociální sítě za Soutěž a její průběh nenese žádnou odpovědnost.

 2. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že Soutěž je plně organizována Pořadatelem a Pořadateli rovněž poskytuje veškeré informace poskytnuté v souvislostí s účastí v Soutěži. Soutěž není žádným způsobem spojena se společností Facebook, Inc., ani se společností Facebook Ireland Ltd či Instagram LLC ani s jinou dceřinou společností uvedených společností případně provozující sociální síť FACEBOOK. S ohledem na tuto skutečnost tak každý Soutěžící svou účastí v Soutěži dle podmínek této Soutěže potvrzuje, že zcela a kompletně osvobozuje provozovatele sociální sítě FACEBOOK od všech a jakýchkoliv závazků případně provozovateli sociální sítě FACEBOOK vznikajících v souvislosti s pořádáním Soutěže.

 3. Soutěžící berou na vědomí, že výhra v Soutěži není dle ustanovení § 2874 Občanského zákoníku právně vymahatelná.

 4. Úplné, platné a účinné znění pravidel Soutěže vždy Pořadatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Případně též na sociální síti FACEBOOK.

 5. Pravidla a právní vztahy vzniklé v souvislosti se Soutěží se řídí právním řádem České republiky, a to v maximálním možném rozsahu bez aplikace kolizních norem či mezinárodních smluv, na jejichž základě by se mělo aplikovat, byť zčásti, jiné právo nežli právo České republiky. K rozhodování a řešení sporů souvisejících s touto Soutěží a s účastí Soutěžících a jiných osob v Soutěži jsou v maximálním možném rozsahu příslušné výlučně obecné soudy České republiky, které budou spory rozhodovat podle hmotného a procesního práva České republiky.

V Boršově dne 1.7.2022


Na všechny naše vozy Vám nyní poskytnemenadstandardní 3měsíční záruku. >>> VÍCE o záruce G-car JISTOTA
volejte
Prodej a výkup vozů +420 735 750 171 Péče o zákazníky +420 777 929 212 Servis a údržba +420 777 212 010